Gói khám sức khỏe theo yêu cầu của luật dành cho người lao động

Bổ sung Điện tâm đồ (ECG) và kiểm tra thính lực 

Giá: 600,000 VND