Điều khoản sử dụng

Thông qua việc truy cập và sử dụng bất kỳ chức năng, nội dung nào của trang thông tin điện tử này, khách hàng công nhận rằng đã đọc, hiểu và nhất trí với việc tuân thủ các điều khoản sử dụng của website: https://miraihealthcare.vn.

Mirai Healthcare sẽ chịu trách nhiệm đảm bảo tính hợp pháp của việc cung cấp các chức năng, nội dung trên website đến khách hàng. Mọi thông tin, hình ảnh và toàn bộ nội dung được đăng tải trên website tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, phù hợp với thuần phong mỹ tục của Việt Nam.

ĐIỀU KHOẢN CHUNG

  1. Điều khoản sử dụng được điều chỉnh bởi pháp luật hiện hành của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam. Trong trường hợp một điều khoản sử dụng bị vô hiệu theo quyết định của tòa án có thẩm quyền sẽ không ảnh hưởng đến tính hiệu lực của các điều khoản còn lại.

  2. Thông báo này và tất cả các điều khoản sử dụng tạo thành toàn bộ thỏa thuận giữa Mirai Healthcare và khách hàng liên quan đến việc sử dụng các thông tin và dịch vụ trên website. Mirai Healthcare có quyền điều chỉnh nội dung thông báo và cập nhật trên website cung cấp dịch vụ.